• Apeks.pl

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Mikołajki z BG Berlin”


§ 1.Definicje


Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Konkurs” – konkurs „Mikołajki z BG Berlin” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. „Organizator” – Apeks P.P.U.H. Krzysztof Błaszczyk z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Startowa 12a, 02-248 Warszawa, NIP 522-005-19-24, REGON 012061831.
3. „Fundator” – Travel Gate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Obodrzycka 67, 61-249 Poznań, NIP 7822589548, REGON 362249868.
4. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna, który dokona zakupu dowolnego produktu marki BG Berlin w dniach 1 listopad – 4 grudnia 2016 w jednym z punktów wskazanych przez Organizatora: sklep stacjonarny Apeks w Warszawie, sklep internetowy www.apeks.pl lub Sklep Allegro - sprzedający apeks-pl.
5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.


§ 2.
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs rozpoczyna się 1 listopada 2016 r. o godz. 0:01, a kończy 4 grudnia 2016 r. o godz.23:59.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).


§ 3.
Warunki uczestnictwa w Konkursie


1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca
obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora i Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.


§ 4.
Zasady Konkursu


1. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik powinien dokonać zakupu dowolnego produktu marki BG Berlin we wskazanym punkcie (1.4) oraz we wskazanym przedziale czasowym (2.3).
2. Po dokonaniu zakupu w sklepie stacjonarnym, Uczestnik wypełnia kupon konkursowy zawierający: datę zakupu, imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mailowy.
3. Uczestnik, będący klientem sklepu internetowego lub Sklepu Allegro, nie wypełnia kuponu konkursowego. Dokonanie zakupu we wskazanym terminie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie.
4. Jeden Uczestnik może dokonać maksymalnie trzech zakupów będących podstawą do udziału w Konkursie.
5. Uczestnik nie może dokonać więcej niż jednego zakupu będącego podstawą do udziału w Konkursie w ciągu jednej doby.
6. Podstawą do wydania Nagrody Zwycięzcy konkursy jest przedstawienie potwierdzenia zakupu: paragonu fiskalnego, potwierdzenia sprzedaży lub Faktury VAT.


§ 5.
Nagrody


1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią: komplet pokrowców na walizki marki BG Berlin koszt jednostkowy 269,70 PLN, trzy torby na zakupy 3w1 Eco Bags BG Berlin koszt jednostkowy 39,90 PLN. Ceny zawierają 23% VAT.
2. W konkursie nagrodzone zostaną 3 osoby. Jednej osobie przysługuje jedna Nagroda.
3. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę poprzez odbiór osobisty we wcześniej ustalonym dniu lub poprzez przesłanie przez Organizatora na wskazany przez nagrodzonego Uczestnika adres, po przekazaniu potrzebnych informacji na zasadach, o których mowa w pkt.3.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
5. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Fundatora.


§ 6.
Rozstrzygnięcie Konkursu


1. Dnia 6 grudnia Komisja w siedzibie Organizatora przeprowadzi losowanie, które wyłoni Zwycięzców.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej z adresu info@apeks.pl.
3. Organizator, poprosi Zwycięzcę o odpowiedź przez wiadomość prywatną w celu ustalenia warunków związanych z przekazaniem Nagrody.


§ 7.
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji


1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Apeks P.P.U.H. Krzysztof Błaszczyk, ul. Startowa 12a, 02-248 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Mikołajki z BG Berlin”.
2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


§ 8.
Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.


§ 9.
Postanowienia końcowe


1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem:
http://apeks.pl/Regulamin-konkursu-cterms-pol-15.html
2. Dane użytkownika i adres e-mail będą wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora filmu obrazującego przebieg losowania na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/sklep.internetowy.apeks/

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel